Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

Llyfr - Llunio'r Gwyllt: Doethineb o Fferm Fynydd Gymreig - Clawr Meddal

Llyfr - Llunio'r Gwyllt: Doethineb o Fferm Fynydd Gymreig - Clawr Meddal

Pris rheolaidd £18.99
Pris rheolaidd Pris gwerthu £18.99
Gwerthu Gwerthu allan

ISBN: 9781915279347 (1915279348)

Dyddiad cyhoeddi: 27 Ebrill 2023

Cyhoeddwr: Calon

Fformat: Clawr caled, 225x142 mm, 240 tudalen

Iaith: Saesneg

Mae dulliau ffermio yn aml yn cael eu hystyried yn niweidiol i natur a’r amgylchedd, gan achosi gwrthdaro rhwng y rhai sydd am warchod bywyd gwyllt a ffermwyr sy’n dibynnu ar y tir. Yn y début cyfareddol hwn, mae’r cadwraethwr David Elias yn archwilio fferm unigol yn Eryri i ddarganfod yr hyn y gall ei ddweud wrthym am realiti dirdynnol ceisio cymodi ffermio mynydd a gofalu am fyd natur.

Adolygiad Gwales ( gyda chaniatâd Cyngor Llyfrau Cymru):-
Dyma lyfr difrifol am bwnc difrifol – dyfodol ffermio yng Nghymru. Caf fy ngorchfygu ag edmygedd o’r modd y mae David Elias wedi mynd i’r afael â’r pwnc hynod gymhleth hwn. Mae'n naturiaethwr a chadwraethwr gyda dealltwriaeth ddofn o ffermio yn yr ucheldir. Mae’n wirioneddol braf clywed gan wyddonydd ac ecolegydd sy’n cyflawni’r cydbwysedd manwl rhwng anghenion acíwt y blaned a sefydlogrwydd economaidd ehangach a chysur y rhai sy’n byw ac yn gweithio arni. Mae personoliaeth garismatig Elias yn treiddio drwy’r naratif wrth iddo archwilio’r wlad ac ymgysylltu â’r ffermwr mewn un cornel o ogledd Cymru sydd wedi’i hatafaelu. Dros gyfnod o saith mlynedd, mae wedi dod i adnabod y ffermwr hwn a’i gyndeidiau a’i berthnasau, ac wedi meithrin perthynas ddofn ac ymddiriedus gyda nhw sy’n caniatáu iddo ddysgu manylion eu ffordd o fyw. Er nad yw’n siaradwr Cymraeg brodorol (fel fi mae’n ddysgwr), mae’n cydymdeimlo’n ddwys â’r iaith, ac yn egluro’n huawdl y cysylltiadau hanfodol rhwng y Gymraeg a’r wlad a’r dirwedd.

Mae’r pwnc yn bwnc llosg y dyddiau hyn, ac mae llawer o begynnu safbwyntiau, wrth i bolisïau llywodraethau Cymru a chenedlaethol olynol newid yn gyflym yn dilyn bron i gwymp amgylcheddol, ymwybyddiaeth o newid hinsawdd ac effeithiau trychinebus Brexit. Mae David Elias yn ein tywys yn hamddenol drwy’r labyrinth dryslyd hwn gyda dynoliaeth, cariad a doethineb rhyfeddol. Rwyf mor falch o gael yr anrhydedd o adolygu’r llyfr hwn gan ei fod yn ateb llawer o fy nghwestiynau am economi ffermydd yr ucheldir, yn ogystal â’m galluogi i ymweld â, neu ailymweld, â rhai rhannau hyfryd o’r wlad gyda thywysydd cwbl gydnaws.

Yr wyf yn bersonol yn gyfarwydd â’r holl fathau o dir a ddisgrifir, ac yn cael fy nharo gan ruglder, cywirdeb a chywirdeb yr ysgrifennu, sy’n cyd-fynd â’m profiad fy hun i berffeithrwydd bron. Mae'r ymagwedd yn wyddonol a thelynegol, yn ymarferol, ond eto'n ymgorffori cysylltiad ysbrydol amlwg â'r wlad, a mwynhad o sefyll (neu eistedd) a syllu. Mae ei arsylwadau manwl a’i ymchwil tryloyw a helaeth yn tanlinellu uniondeb cwbl gredadwy sy’n rhoi awdurdod mawr i’r testun. Rwy’n mawr obeithio y bydd llunwyr polisi, ffermwyr a choedwigwyr yn darllen y cyfrif hwn yn eang. Dydw i erioed wedi gweld llyfr cyfan o'r blaen sydd byth yn ystumio'r llun i godi barn, nac i greu effaith tawdry.

Mae'r pwnc mor bwysig fel nad yw'r awdur wedi gweld yn dda i lesu ei hanes gyda hiwmor. MAE wedi ei lefain, fodd bynnag, gan lif rhwydd a barddoniaeth delynegol y darnau disgrifiadol wrth iddo ein harwain, er enghraifft, i lawr yr afon o rostir corsiog ei rhannau uchaf, trwy laswelltiroedd a choetiroedd i’r caeau o amgylch y ffermdy.

Mae’r ddwy bennod olaf yn rhoi rysáit calonogol ac optimistaidd inni ar gyfer gweithredu cadarnhaol i liniaru’r difrod a achoswyd gan bolisïau amaethyddol a choedwigaeth dros y 70 mlynedd diwethaf. Yr adran olaf ar wylltio yw'r crynodeb gwybodus a mwyaf meddylgar i mi ei ddarllen, gan ddefnyddio enghreifftiau lleol gwirioneddol ac yn amlwg yn osgoi'r farn sy'n difetha cymaint o adroddiadau blaenorol.

Richard Hartnup

Gweld y manylion llawn